Informacje o projekcie

Ogólny kontekst powstania projektu


Edukacja prawna, która pozwoliłaby zwiększać świadomość uczniów dotyczącą równości i ich podstawowych praw jest słabo obecna w systemie edukacji formalnej. Badania pokazują jednak, że młodzi ludzie posiadający nawet jedynie podstawową wiedzę o swoich prawach lepiej radzą sobie
w społeczeństwie, a także rzadziej korzystają ze wsparcia instytucji publicznych (IARS, 2010). Kwestia świadomości swoich praw wydaje się być szczególnie ważna w kontekście obecnej sytuacji finansowej wielu europejskich społeczeństw, a w jej konsekwencji wysokiego stopnia bezrobocia wśród młodzieży. Taki stan rzeczy sprzyja zwiększonemu zapotrzebowaniu młodzieży na dostęp do poradnictwa prawnego, ponieważ grupie tej ze względu na młody wiek i brak doświadczenia trudniej poradzić sobie z problemami natury prawnej – dotyczącymi przemocy domowej, zatrudnienia, długów, czy też przestępstw. W jeszcze trudniejszej sytuacji znajdują się młodzi ludzie należący do grup defaworyzowanych – posiadający niższy kapitał społeczny, doświadczający wykluczenia czy dyskryminacji, którym trudniej jest w pełni uczestniczyć w życiu społecznym, a także korzystać w pełni ze swoich praw.
Przekazywanie wiedzy prawnej marginalizowanej z różnych powodów młodzieży – czy to w systemie edukacji formalnej czy poprzez dodatkowe szkolenia
nie jest zadanie łatwym. Doświadczenia prowadzonych międzynarodowych projektów (na przykład Street Law, PLANET, Youth Empowerment Project) pokazują,
że aby edukacja prawna była skuteczna, musi ona być dostosowana do faktycznych potrzeb młodzieży. Istnieje zatem potrzeba stworzenia programu edukacji o podstawowych prawach zarówno dla ludzi młodych jak i osób z nimi pracujących – dostosowanego do ich szczególnych potrzeb.
Skrzyżowanie cech takich jak rasa i płeć kulturowa czyni młode kobiety z doświadczeniem migracji najbardziej narażonymi na marginalizację
w społeczeństwach europejskich. Ostatnich 10 lat pokazuje, że kobiety są szczególnie narażone na różnego rodzaju formy prześladowania takie
jak przemoc seksualna, przemoc domowa, okaleczanie narządów płciowych, handel ludźmi, przymusowe małżeństwo i dyskryminacje (Querton, 2012). Młode kobiety są także często bez ich zgody przywożone do Europy i zmuszane do prostytucji (Craig et al.,2007), co w 2002 roku zostało uznane przez UNHCR za formę prześladowania ze względu na płeć. Kobiety, które są ofiarami handlu ludźmi w większości doświadczyły także przemocy psychicznej
i fizycznej – w tym gwałtów, bicia czy tortur (Zimmerman et al., 2006). Zatem pomoc takim kobietom w przezwyciężeniu traumy musi być kompleksowa …
Dlatego podniesienie świadomości prawnej tych kobiet oraz innych młodych ludzi oraz stworzenie odpowiedniego systemu edukacji i szkoleń z tej tematyki powinno mieć teraz dla Europy znaczenie nadrzędne.

Projekt


Projekt Abused no More jest skoncentrowany na wypełnieniu istniejącej luki w dostępie do edukacji prawnej oraz na zwiększeniu świadomości prawnej dotyczącej dyskryminacji ze względu na płeć, wykluczenia i innego rodzaju nadużyć, które najczęściej dotykają młodzieży pochodzącą
z marginalizowanych środowisk – posiadającą doświadczenie migracji, czy uchodźctwa, wywodzącej się z rodzin o niskim statusie ekonomicznym,
czy młodzieży o orientacji innej niż heteroseksualna.
Projekt Abused No More, zgodnie z priorytetami Europejskiej Strategii dotyczącej młodzieży tworzy międzynarodowe Partnerstwo Strategiczne, którego celem będzie stworzenie i wdrożenie innowacyjnych praktyk oraz upowszechnienie powstałych w trakcie poszczególnych działań materiałów (w wersji online oraz druku) na temat wzmocnienia młodych ludzi oraz podniesienia kompetencji osób pracujących z młodzieżą – w szczególności dotyczących rozpoznawania dyskryminacji oraz przeciwdziałania niej.
Zgodnie z założeniami Strategii Europa 2020 projekt Abused no More ma na celu także wspieranie integracji młodych imigrantów poprzez stwarzanie inkluzywnego środowiska oraz poprzez działanie na rzecz spójności społecznej. Cele projektu zostaną osiągnięte dwutorowo – zarówno poprzez bezpośrednie wspieranie marginalizowanej młodzieży jak i poprzez wzmacnianie organizacji i osóbz nią pracujących. Abused no More będzie promować innowacyjne metody pracy z ludźmi młodymi o mniejszych szansach edukacyjnych oraz sprzyjać wymianie doświadczeń pomiędzy organizacjami, które z nią pracują.
Projekt Abused no More jest realizowany w kilku krajach europejskich (Wielkiej Brytanii, Polsce, Włoszech i Rumunii), ale z jego osiągnięć będą mogły korzystać także inne kraje europejskie. Projekt jest koordynowany przez IARS International Institute kierowany przez dr. Theo Gavrielidesa.

W ramach projektu:


1. Zbadamy, jaki jest poziom świadomości prawnej młodych ludzi, w szczególności dotyczący zjawiska dyskryminacji oraz określimy, na jakich polach młodzi ludzie potrzebują szczególnego wsparcia w radzeniu sobie z dyskryminacją i przeciwdziałaniu jej.
2. Zidentyfikujemy i opiszemy innowacyjne praktyki w edukacji i szkoleniu ludzi młodych stosowane w krajach partnerstwa i rozpowszechnimy je
w formie bezpłatnie dostępnego raportu.
3. Zorganizujemy seminaria i szkolenia w ramach partnerstwa projektu, aby wymieniać wiedzę i doświadczenia
4. Przygotujemy pakiet szkoleń dostosowanych do potrzeb ludzi młodych oraz osób z nimi pracujących oraz przeprowadzimy jego pilotaż
5. W nasze działania zaangażujemy co najmniej 20 młodych wolontariuszy w każdym z krajów partnerstwa.
6. Opracujemy kurs internetowy, z którego skorzysta co najmniej 1000 osób lub organizacji pracujących z młodzieżą w Europie
7. Stworzymy sieć organizacji oraz bazę danych, która ułatwi nam upowszechnianie rezultatów naszych działań, a także będzie sprzyjać wymianie doświadczeń między organizacjami
8. Wydamy książkę (w formie elektronicznej i druku) podsumowującą 3 lata naszych doświadczeń oraz zorganizujemy międzynarodową konferencję kończącą projekt.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support